Τα «μυστικά» της δανειοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες (πίνακας) | Ειδήσεις για την Οικονομία

Τα «μυστικά» της δανειοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες (πίνακας) | Ειδήσεις για την Οικονομία

Κόντρα στην άνοδο των επιτοκίων και τις «προσπάθειες» των τραπεζών να «ωραιοποιήσουν» τα δικά τους προγράμματα, τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχουν φθηνό χρήμα για επενδύσεις. Για να είναι παραμείνουν, όμως, φθηνά τα δάνεια αυτά, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να κινηθούν προσεκτικά, αποφεύγοντας τρίτους και τα έξτρα έξοδα.

Οι επενδύτες μπορούν να υποβάλουν από μονοί τους το επιχειρηματικό σχέδιο στην τράπεζα, να αποφύγουν δηλαδή τα συμβουλευτικά γραφεία και να περιορίσουν έτσι τις εξτρά δαπάνες.

Θα πρέπει όμως να πληρώσουν την αμοιβή του -υποχρεωτικού- ανεξάρτητου αξιολογητή, η οποία ωστόσο είναι προκαθορισμένη με υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Θεοδώρου Σκυλακάκη. Οι αμοιβές προσδιορίζονται σε ειδικό πινάκα που παρουσιάζει το newmoney.

Ξεκινούν από 1.500 ευρώ πολύ μικρές επενδύσεις και μπορούν να φθάσουν τα 70.000 ευρώ (υπογράφουν ορκωτοί ελεγκτές) για επενδύσεις… πολλών εκατομμυρίων. Το σημαντικό είναι πάντως, πως το υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει όρια στις αμοιβές των αξιολογητών, κάτι που δεν μπορεί να γίνει για τις υπηρεσίες των συμβούλων.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι φθηνότερα από τα τραπεζικά – επιχειρηματικά (με το euribor να κυμενεται στο 4%) και πρωτοτυπούν στο ότι παρέχουν χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης (χρήμα για να κινηθεί η επιχείρηση), ενώ καλύπτονται έξοδα προβολής και marketing. Δαπάνες, δηλαδή, που δεν θεωρούνται επιλέξιμες σε άλλα προγράμματα δανειοδότησης.

Άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση των δανείων του Ταμείου για την αναχρηματοδότηση χορηγηθέντων δανείων ή πιστώσεων, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χρήση τους για την αναχρηματοδότηση δανείων προσωρινής χρηματοδότησης («bridge loans») που χορηγήθηκαν από το πιστωτικό ίδρυμα προς κάλυψη επιλέξιμων δαπανών μιας επιλέξιμης επένδυσης.

Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι το δάνειο διασύνδεσης έχει συναφθεί μετά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του δανείου του Ταμείου και ότι η επένδυση έχει ελεγχθεί και κριθεί επιλέξιμη.

Κάθε σχέδιο που εγκρίνεται, χρηματοδοτείται σε ποσοστό έως 50% με δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και τουλάχιστον κατά 30% με δάνειο από τη συνεργαζόμενη τράπεζα, ενώ το 20% της επένδυσης καλύπτεται με ίδια συμμετοχή. Δάνεια στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» (το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται απο το Ταμείο Ανάκαμψης) μπορούν να διεκδικήσουν επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στους εξής πέντε πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου: Πράσινη μετάβαση, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη, Εξωστρέφεια, Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Το πρώτο βήμα, η υποβολή του φακέλου της επένδυσης στην τράπεζα. Μετά τον αρχικό έλεγχο του φακέλου υποβάλλονται τα επιπλέον δικαιολογητικά. Εφόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, οι επενδυτές ενημερώνονται για τους όρους του δανεισμού και το χρηματοδοτικό σχήμα που εγκρίθηκε. Δηλαδή, το ποσοστό δανείων ΤΑΑ και από την τράπεζα, το ποσοστό ίδιας συμμετοχής το ύψος και τη διάρκεια δανείων, το επιτόκιο και την περίοδο εκτοκισμού, τυχόν περίοδο χάριτος κ.ά.

Ακολούθως, η τράπεζα θα επιλέξει έναν ανεξάρτητο αξιολογητή που:

 • Ελέγχει τη συμμόρφωση της επένδυσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (Do No Significant Harm – DNSH)
 • Προσδιορίζει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της επένδυσης
 • Υπολογίζει το ποσοστό των δαπανών πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού κ.ά., που αντιστοιχεί στον επιλέξιμο προϋπολογισμό της επένδυσης
 • Ελέγχει τη σώρευση των κρατικών ενισχύσεων της επένδυσης

Ο αξιολογητής συντάσσει τη δική του έκθεση και ενημερώνει για τα πορίσματά της. Εάν δεν συμπίπτουν με την πρώτη έγκριση της χρηματοδότησης, προχωράει σε νέα αξιολόγηση των στοιχείων της επένδυσης. Εφόσον η έκθεση του ανεξάρτητου αξιολογητή είναι θετική, επιβεβαιώνεται ο τρόπος χρηματοδότησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Μετά την τελική έγκριση θα προχωράει και η εκταμίευση του δανείου. Από την υποβολή του επενδυτικού φακέλου μέχρι την εκταμίευση της χρηματοδότησης χρειάζονται περίπου από 8 έως 12 εβδομάδες (ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της επένδυσης).

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

 • Αγορά, χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις) και διαμόρφωση γηπέδων
 • Αγορά / κατασκευή και χρήση κτιρίων (αποσβέσεις / μισθώσεις)
 • Αγορά / κατασκευή και χρήση εξοπλισμού (αποσβέσεις / μισθώσεις)
 • Αγορά και χρήση οχημάτων (αποσβέσεις / μισθώσεις)
 • Αγορά / κατασκευή και χρήση άυλων παγίων (αποσβέσεις / συνδρομές)
 • Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο
 • Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Αναλώσιμα
 • Λειτουργικά έξοδα (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κτλ)
 • Κόστος κεφαλαίων
 • Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κτλ)
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας – Marketing

Προσοχή όμως, η αγορά γηπέδου πρέπει να αφορά το επενδυτικό σχέδιο και να μην ξεπερνάει το 30% των επιλέξιμων δαπανών του, αλλιώς δεν είναι επιλέξιμη. Επισης, το κεφάλαιο κίνησης και οι δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν αθροιστικά να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Επενδύσεις ή μέρος επενδύσεων που έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται δεν μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν χρηματοδότηση από το ΤΑΑ. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει υποβάλει γραπτή αίτηση ενίσχυσης προς την τράπεζα πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα.

Το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους τραπεζικούς φορείς προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραμένει σταθερό στο 0,35%, ενώ για τις υπόλοιπες αυξάνεται και διαμορφώνεται, πλέον, σε επίσης σταθερό 1%. Τα παραπάνω επιτόκια ισχύουν για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζικών φορέων και των δικαιούχων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από 25/10/2022.

Η αύξηση του σταθερού επιτοκίου από 0,35% σε 1% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν αφορά όσες έχουν ήδη συνάψει -το αργότερο έως 24/10/2022- σύμβαση με ανεξάρτητο αξιολογητή για τον έλεγχο του επενδυτικού τους σχεδίου.

Διαβάστε ακόμη

Αirbnb: Οι δημοφιλέστερες γειτονιές της Αθήνας, το προφίλ των Ελλήνων οικοδεσποτών και οι περιοχές με τις καλύτερες κριτικές

ΑΓΥΙΑ Α.Ε.: Ανατροπή μέσω δικαστηρίου για τα «βοσκοτόπια του Καλογρίτσα» (pics)

Τεντ Φιλιππάκος: Αγόρασε την Καλλιθέα και την κάνει την πιο μοντέρνα ελληνική ομάδα

 

 

Πηγή: Newmoney.gr