Προσδιορίζοντας το σημείο εκκίνησης της ψηφιοποίησης του εξωτερικού εμπορίου

Προσδιορίζοντας το σημείο εκκίνησης της ψηφιοποίησης του εξωτερικού εμπορίου

Η προώθηση της εις βάθους ενοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας με την πραγματική οικονομία αποτελεί σημαντική δίοδο για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού και την αναβάθμιση των παραδοσιακών βιομηχανιών έτσι ώστε να επιτευχθεί μια υψηλής ποιότητας ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η ψηφιακή τεχνολογία ως παράγοντας καινοτομίας στον κλάδο του εξωτερικού εμπορίου χρήζει μεγαλύτερης προσοχής.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να θεσπιστεί ένα πρότυπο σύστημα για την ψηφιοποίηση του εξωτερικού εμπορίου. Το 2021, η Κίνα πρότεινε για πρώτη φορά την πρωτοβουλία συνεργασίας «Έξυπνα τελωνεία, έξυπνα σύνορα, έξυπνη διασύνδεση» για την υψηλής ποιότητας και από κοινού οικοδόμηση της Πρωτοβουλίας «Μίας Ζώνη, Ένας Δρόμος». Η δημιουργία «έξυπνων» τελωνείων και συνοριακών σταθμών εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του εξωτερικού εμπορίου. Συνδυάζοντας επιχειρηματικά σενάρια στην ανάντη και κατάντη για την υλοποίηση σφαιρικών και από κάθε άποψη ολοκληρωμένων αλυσίδων «έξυπνης διασύνδεσης», είναι δυνατόν να δημιουργηθούν υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης που να αφορούν ολόκληρη τη ροή πληροφοριών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του κλάδου του ψηφιακού εξωτερικού εμπορίου.

Η πρωτοβουλία συνεργασίας «Έξυπνα τελωνεία, έξυπνα σύνορα, έξυπνη διασύνδεση», ως ένα σχέδιο ανώτατου επιπέδου για την εφαρμογή ενός πρότυπου συστήματος ψηφιοποίησης του εξωτερικού εμπορίου, επικεντρώνεται σε διάφορους εμπορικούς σταθμούς, αφορά ποικίλες κατηγορίες εμπορευμάτων, εμπορικά μέσα και μορφές, εμπορικούς κανόνες, καθώς και επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος κ.ά. ζητήματα, και μέσω της ψηφιοποίησης στηρίζει την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση του εξωτερικού εμπορίου, δημιουργώντας ένα πρότυπο σύστημα που εξελίσσεται και καλύπτει από το μικρότερο σημείο σε μια ολόκληρη ζώνη του ψηφιακού εμπορίου.

Πρέπει να επικεντρωθούμε στην επίλυση των προβλημάτων του εξωτερικού εμπορίου, θέτοντας ως βασικό στόχο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην εποπτεία και τον έλεγχο των επιχειρηματικών κινδύνων. Πρέπει επίσης να εστιάσουμε στην ανάντη και κατάντη συγκεκριμένων επιχειρηματικών αλυσίδων, προωθώντας την επιχειρηματική ολοκλήρωση και εφαρμόζοντας τον έξυπνο και ψηφιακό διαμοιρασμό αγαθών, πληροφοριών και κεφαλαίων μεταξύ πολλών και διαφορετικών παραγόντων, συστημάτων, πλατφορμών, καθώς και μεταξύ κρατών και περιοχών. Για να δημιουργηθούν οι υποδομές ενός ψηφιακού εμπορίου που θα αποφέρει πλούσια κέρδη στους πολλούς με λιγότερο κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, πρέπει να εφαρμόσουμε με επιτυχία μια εποπτική διαδικασία υψηλού επιπέδου και να καταστήσουμε πιο εύκολες τις διαδικασίες εκτελωνισμού για τις επιχειρήσεις εξωτερικού εμπορίου.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τον ρόλο των ηλεκτρονικών εμπορικών σταθμών και των υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης του λεγόμενου συστήματος «ενιαίας θυρίδας» ως κόμβων που συλλέγουν πληροφορίες για το εξωτερικό εμπόριο, καθιστώντας τους «έξυπνους σταθμούς» το σημείο εκκίνησης για την ψηφιοποίησή του. Ως οι κύριοι φορείς λειτουργίας και διατήρησης του συστήματος «ενιαίας θυρίδας» για το διεθνές εμπόριο, οι ηλεκτρονικοί σταθμοί πρέπει να επωμιστούν την ευθύνη ψηφιοποίησης του εξωτερικού εμπορίου.

Ο στόχος της ψηφιοποίησης του εξωτερικού εμπορίου συνάδει πλήρως με τον στόχο της δημιουργίας «έξυπνων σταθμών». Επομένως, η χρήση των «έξυπνων σταθμών» ως το σημείο εκκίνησης για την ψηφιοποίηση του εξωτερικού εμπορίου είναι σύμφωνη τόσο με τους εργασιακούς στόχους της χώρας όσο και με την ευρύτερη πολιτική κατεύθυνση. Η δημιουργία «έξυπνων σταθμών» μπορεί να ωθήσει αποτελεσματικά τη διασύνδεση μεταξύ της «ενιαίας θυρίδας» της Κίνας με τα συστήματα ενιαίας εξυπηρέτησης άλλων κρατών και περιοχών, προωθώντας την ομαλή ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των χωρών της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Προς το παρόν, πρέπει να αδράξουμε τις ιστορικές ευκαιρίες που μας προσφέρει η νέα εποχή, να επιταχύνουμε την εις βάθος ολοκλήρωση της ψηφιακής οικονομίας και του κλάδου του εξωτερικού εμπορίου, και να επισπεύσουμε την ψηφιοποίηση με στόχο την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας ανάπτυξης του τελευταίου. Στην πράξη, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας.

Πηγή: Naftemporiki.gr