Ο ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων στη Ναυτιλία

Ο ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων στη Ναυτιλία

Οι επιχειρήσεις στην ταχέως αναπτυσσόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες, όπως περίπλοκους κανονισμούς και διακοπές στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ένας έμπειρος σύμβουλος επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και στον επιτυχή εξ ορθολογισμό των λειτουργιών.

Ακολουθούν παραδείγματα, μέσω των οποίων θα τονιστεί η σημασία της συνεργασίας με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο.

1. Προγραμματική στρατηγική

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων παρέχουν μια ουσιώδη υποστήριξη, βοηθώντας τους ναυτιλιακούς οργανισμούς να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας.

2. Μείωση των κινδύνων

Μέσω της  αξιολόγησης και τον έλεγχο των πιθανών κινδύνων, οι σύμβουλοι βοηθούν τις εταιρείες να τους αναγνωρίζουν, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για την προστασία από μελλοντικούς κινδύνους.

3. Βελτιστοποίηση κόστους

Οι σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες σε θέματα μείωσης του κόστους, να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους από τους προμηθευτές, αλλά και να θέσουν σε εφαρμογή τεχνολογία που βελτιώνει την οικονομική αποδοτικότητα, διαχωρίζοντας τα διάφορα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού.

4. Ενσωμάτωση της τεχνολογίας

Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η τεχνολογία στον τομέα των μεταφορών μπορεί να είναι χαοτική. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων συμβαδίζουν με τις τελευταίες εξελίξεις και βοηθούν τους οργανισμούς να χρησιμοποιούν τις σωστές τεχνολογίες, όπως η αυτοματοποίηση, η ανάλυση δεδομένων κ.ά.

5. Πρότυπα και συμμόρφωση

Με τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς συμμόρφωσης, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων μειώνουν τη δυνατότητα επιβολής προστίμων και διακοπών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

6. Ανάλυση αγοράς και επέκταση

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων βοηθούν τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες αποστολής τους για να ικανοποιήσουν τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών και να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις του κλάδου και τις ανταγωνιστικές στρατηγικές.

7. Βελτιστοποίηση αλυσίδας εφοδιασμού

Οι σύμβουλοι αξιολογούν ολόκληρη την αλυσίδα, εντοπίζοντας τις αναποτελεσματικότητες και τα εμπόδια. Μέσω της βελτιστοποίησης της αλυσίδας εφοδιασμού, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τους χρόνους παράδοσης, να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών κ.ά.

8. KPI και μετρήσεις απόδοσης

Προκειμένου να υποστηρίξουν τη στρατηγική λήψη αποφάσεων και τη συνεχή βελτίωση, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων συνεργάζονται με τις ναυτιλιακές εταιρείες για τη δημιουργία σχετικών KPIs και τη θέσπιση συστημάτων παρακολούθησης.

Εν ολίγοις, οι αρμοδιότητες ενός συμβούλου επιχειρήσεων στον τομέα της ναυτιλίας εκτείνονται πέρα από την απλή επίλυση προβλημάτων. Οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές της αγοράς, να μειώσουν τους κινδύνους και τελικά να ευημερήσουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, αξιοποιώντας την εμπειρία τους.

Σιούλας Χαρίσιος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, www.bssplus.gr

Πηγή: Naftemporiki.gr