Αναπτυξιακός Νόμος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Αναπτυξιακός Νόμος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Ανακοινώθηκε η 2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Προβλέπεται ενίσχυση έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Το καθεστώς ενισχύει επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Συνολικός προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2023 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια ευρώ (150.000.000€).

Δικαιούχοι

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα υπαγόμενα στο Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» επενδυτικά σχέδια αφορούν σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων.

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 • Μεγάλες – 1,000,000€
 • Μεσαίες – 500,000€
 • Μικρές – 250,000€
 • Πολύ μικρές – 100,000€
 • Συνεταιρισμοί, ΚΥΝΣΕΠ – 50,000€.

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Χρηματοδοτικό σχήμα

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.
 • Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12/06/2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 13/10/2023.

www.bssplus.gr

Πηγή: Naftemporiki.gr